We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > mailingLeitner Slovakia – New sustainability reporting obligations

mailingLeitner Slovakia – New sustainability reporting obligations

Newsletter – 09.07.2024

Nové povinnosti vykazovania v oblasti udržateľnosti

V apríli na 12. schôdzi parlamentu bola schválená dôležitá a dlho očakávaná novela zákona o účtovníctve, ktorou sa, okrem iného, prijali požiadavky EÚ ohľadom vykazovania informácií o udržateľnosti (transpozícia CSRD smernice – Corporate Sustainability Reporting Directive). Cieľom zmien, ktorými si spoločnosti prejdú, je zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť ako aj docieliť porovnateľnosť vykazovaných informácií o udržateľnosti. Na základe takto vykázaných informácií si používatelia (napr. investori, súčasní aj budúci obchodní partneri) budú môcť lepšie zhodnotiť riziká a príležitostí spoločnosti pri prechode na „zelené“ hospodárstvo. Novela je naozaj rozsiahla, preto dovoľte, aby sme Vám priblížili jej najdôležitejšie body.

Aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že celá problematika sa bude týkať iba veľkých spoločností, opak je pravdou. Na to, aby veľké spoločnosti splnili požiadavky ohľadom vykazovania informácií o udržateľnosti, budú potrebovať údaje od svojich subdodávateľov, ktorí sa musia na celý zber či vykazovanie pripraviť rovnako zodpovedne ako veľké spoločnosti.

K informáciám o udržateľnosti patria predovšetkým nasledovné informácie:

 • stručný opis obchodného modelu vrátane odolnosti, príležitostí a plánov súvisiacich s aspektami udržateľnosti napr. s tzv. Greendeal – obmedzenie globálneho otepľovania, dosiahnutie klimatickej neutrality
 • spôsob realizácie stratégie s ohľadom na aspekt udržateľnosti
 • opis cieľov, vrátane termínov na zníženie emisií skleníkových plynov, opis pokroku, ktorý účtovná jednotka dosiahla pri dosahovaní týchto cieľov, a vyhlásenie, či sú ciele založené na vedeckých dôkazoch
 • opis úloh správnych, riadiacich a dozorných orgánov s ohľadom na aspekty udržateľnosti
 • informácie o stimuloch, ktoré účtovná jednotka ponúka členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov
 • opis postupu náležitej starostlivosti, opis hlavných skutočných alebo potenciálnych nepriaznivých vplyvov spojených s vlastnými činnosťami ÚJ a s jej hodnotovým reťazcom vrátane jeho výrobkov, služieb, obchodných vzťahov a dodávateľského reťazca, opis opatrení prijatých na identifikáciu a monitorovanie týchto vplyvov
 • opis hlavných rizík pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti vrátane opisu hlavných závislostí účtovnej jednotky od aspektov udržateľnosti a spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi
 • ukazovatele relevantné pri uvádzaní informácií.

Vykazované informácie je spoločnosť povinná rozlišovať  na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé hľadisko.

Novela zákona o účtovníctve prináša aj zmenu veľkostných kritérií pri zatriedení účtovných jednotiek. Nové hranice pre zatriedenie spoločností do veľkostných kategórií – ako mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka  sú nasledovné:

 • mikro účtovná jednotka: majetok do 450 tis. €, čistý obrat do 900 tis. €, 10 zamestnancov (pôvodne majetok 350 tis. €, obrat 700 tis. €)
 • malá účtovná jednotka: majetok viac ako 450 tis. € ale menej ako 5 mil. €, čistý obrat viac ako 900 tis. €, ale menej ako 10 mil. €, priemerný počet zamestnancov viac ako 10 ale menej ako 50 (pôvodne boli horné hranice pre majetok na úrovni 4 mil. €, obrat 8 mil. €)
 • veľká účtovná jednotka: majetok viac ako 5 mil.€, čistý obrat viac ako 10 mil. €, počet zamestnancov viac ako 50. (pôvodne od 4 mil. € pre majetok a od 8 mil. € pre obrat)

Vykazovanie informácií o udržateľnosti

Novela zákona o účtovníctve je rozsiahla a prináša so sebou nové povinnosti, ktoré ovplyvnia všetky spoločnosti (buď priamo ako povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti, príp. nepriamo ako súčasť dodávateľského reťazca), preto v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám naši odborníci k dispozícii.

Schválená novela upravuje povinnosti spoločnosti, v súvislosti s informáciami o udržateľnosti, ktoré budú vykazovať vybrané účtovné jednotky v rámci ich výročnej správy. Výročné správy sa budú vyhotovovať v predpísanom elektronickom formáte a musia obsahovať aj informácie, ktoré vyplývajú z nariadenia EÚ (EU Taxonómia).

V prípade, že sa na spoločnosť vzťahuje povinnosť zverejniť vo výročnej správe informácie o udržateľnosti, tieto informácie musia byť overené audítorom, ktorý má špeciálnu licenciu na overenie takýchto informácií (tzv. „ESG licencia“). Môže ísť o toho istého audítora, ktorý zároveň overuje finančné informácie (ÚZ) alebo iného audítora, ktorý overí len časť týkajúcu sa informácií o udržateľnosti.  Overenie je potrebné uskutočniť licencovaným audítorom do jedného roka od skončenia obdobia, ktorého sa týka.  Správu o overení týchto informácií bude spoločnosť povinná uchovávať počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa overenie týka.

Kto bude vykazovať informácie o udržateľnosti povinne?

Novela stanovila časový harmonogram pre  účtovné jednotky, ktorých sa vykazovanie nových informácií bude týkať:

 • Povinnosť zverejniť informácie už za účtovné obdobie začínajúce 1.1.2024 sa týka bánk, poisťovní (okrem zdravotných poisťovní), zaisťovní a obchodných spoločností, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v rámci EÚ. Tieto účtovné jednotky majú povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti ak prekročili za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia dve z troch nasledovných kritérií: suma majetku 25 mil. €, čistý obrat 50 mil.€ a 250 zamestnancov. Avšak na základe prechodného ustanovenia k novele bola pre rok 2024 upravená povinnosť vykazovania a to tak, že povinnosť v roku 2024 majú len tie vyššie uvedené subjekty, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov.
 • Obchodné spoločnosti, ktoré prekročia dve z troch vyššie uvedených kritérií (majetok 25 mil. €, čistý obrat 50 mil.€, počet zamestnancov 250) počas dvoch rokov a neemitovali cenné papiere,  budú mať povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti vo výročnej správe prvýkrát za účtovné obdobie začínajúce 1.1.2025.
 • Od roku 2026 sa povinné vykazovanie dotkne tzv. kótovaných malých a stredných podnikov, menej zložitých úverových inštitúcií, kaptívnych zaisťovní.

Všetky informácie sa budú uvádzať v súlade Európskymi štandardmi pre vykazovanie informácií o udržateľnosti – tzv. ESRS štandardy (European Sustainability Reporting Standards).

Zdôrazňujeme, že informácie sa uvádzajú nielen o vlastnej činnosti spoločnosti ale aj o jej hodnotovom reťazci. Spoločnosti, tak budú musieť získavať vybrané informácie od svojich dodávateľov/odberateľov a zapracovať ich v rámci vykazovania.

Oslobodenie od povinnosti

Zároveň Vás chceme tiež upozorniť, že slovenské dcérske spoločnosti, budú môcť využiť oslobodenie od vykazovania informácii o udržateľnosti v prípade, keď ich materská spoločnosť uvádza tieto informácie v jej konsolidovanej výročnej správe. Slovenská dcérska spoločnosť bude musieť uviesť vo svojej výročnej správe odkaz na webové sídlo, kde bude konsolidovaná výročná správa materskej spoločnosti uložená.

Pokuty a predĺženie obdobia na ich uloženie

Vzhľadom na nové povinnosti a lehoty sa samozrejme s novelou rozšíri aj zoznam správnych deliktov. Za nesplnenie povinností súvisiacich s vykazovaním informácií o udržateľnosti môže Daňový úrad udeliť pokutu do výšky 2 % celkovej sumy majetku spoločnosti, najviac však 1 mil. €.

Na základe novely dôjde aj k významnej zmene obdobia počas ktorého môže Daňový úrad uložiť spoločnostiam pokuty. Toto obdobie sa predĺži z piatich na šesť rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo, alebo ktorého sa splnenie povinností týka.

Dobrovoľné vykazovanie je výhodou

Aj napriek tomu, že povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti a zaoberať sa problematikou ESG je len pre veľké spoločnosti, dobrovoľné vykazovanie je viac ako vítané. Výhodou pre malé a stredné podniky je dostatočný priestor na získavanie údajov, nastavenie systémov na ich zber, jeho optimalizácia, včasné vyhodnotenie rizík a príležitostí, ktoré im umožní pripraviť sa na príp. zmeny v podnikaní. V neposlednom rade, dobrovoľné vykazovanie prináša pre spoločnosti konkurenčnú výhodu, čo môže ovplyvniť rozhodnutie veľkých spoločnosti o budúcej spolupráci s menšími podnikmi. Rovnako aj banky či budúci investori budú prihliadať na úroveň akou sa podniky zaoberajú „zeleným“ hospodárstvom a môžu zvýhodniť pripravené firmy pred tými, ktoré sa o ESG nezaujímajú.

Naši odborníci sa v tejto oblasti naďalej neustále vzdelávajú a sú Vám k dispozícií, aby Vám priniesli stále aktuálne, dôležité informácie. O téme udržateľnosti sa viete dozvedieť z našich článkov, radi prediskutujeme témy na spoločných stretnutiach a pripravujeme pre Vás aj ESG akadémiu, ktorá by Vás preniesla hlbšie do problematiky a pomohla Vám uchopiť tému udržateľnosť s praktickými nápadmi.

autor


Let´s get in touch!
Kontakt