We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Carbon duty – obligations from 2024

Carbon duty – obligations from 2024

Newsletter – 12.02.2024

Európska komisia plánuje zaviesť uhlíkové clo, ktoré bude mať spočiatku vplyv na výrobky s vysokou uhlíkovou náročnosťou dovážané z krajín mimo EÚ. Upozorňujeme, že prvé povinnosti v tejto súvislosti bude potrebné splniť už v januári 2024.

Uhlíkové clo (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM)

Nové pravidlá sa týkajú tovarov s vysokou uhlíkovou náročnosťou dovážané z tretích krajín. Ide konkrétne o skupinu tovarov cementu, elektriny, hnojív, hliníka, železa, ocele a vodíka.

Európska komisia spustila informačný systém, ktorý používa v prechodnom období tzv. prechodný register CBAM. Plne funkčným sa stal 4. januára 2024. Tento systém slúži oznamujúcim dovozcom a nepriamym colným zástupcom na plnenie oznamovacích povinností, t.j. predkladanie CBAM správ o dovoze tovarov.

Dotknutí dovozcovia sú povinní sa zaregistrovať a podať prvú CBAM správu za obdobie od 1. októbra do 31. december 2023 najneskôr do 31. januára 2024. Jej opravu je možné vykonať do 31. júla 2024. Za ďalšie obdobia sa štvrťročné správy o CBAM predkladajú  najneskôr do jedného mesiaca po skončení štvrťroka. Za nepredloženie CBAM správy alebo predloženie nesprávnych údajov je možné uložiť pokutu v rozmedzí od 10 do 50 eur za každú nenahlásenú tonu emisií skleníkových plynov. Príslušným orgánom pre CBAM na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Počas prechodnej fázy (1. október 2023 až 31. december 2025) sa na dotknuté spoločnosti vzťahuje len povinnosť podávať správy. Od 1. januára 2026 budú môcť tovar podliehajúci CBAM dovážať len registrované spoločnosti. Zakúpia si certifikátyCBAM za cenu vypočítanú Európskou komisiou za každý kalendárny týždeň ako priemer záverečných cien kvót EU ETS na aukčnej platforme. Colné orgány budú povinné monitorovať tento pohyb tovarov CBAM a odmietnuť dovoz, ak ho uskutočnia neregistrované spoločnosti.

Po zavedení CBAM plánuje Európska komisia do roku 2030 rozšíriť rozsah na všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahuje obchodovanie s emisiami v EÚ.

autor

  • Anna Fábryová
    Daňový poradca | Partner | Shareholder
  • Martin Jakubec
    Daňový poradca | Director

Let´s get in touch!
Kontakt