We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie v globálnom kontexte

Rastúca globalizácia svetového hospodárstva má obrovský vplyv na medzinárodný obchod v rámci spoločností v skupine. Pravidlá transferového oceňovania sa stali hlavnou témou daňových správ. Pravdepodobnosť, že činnosti v oblasti transferového oceňovania by mohli viesť k situácii, keď sa zisky presúvajú do iných krajín spôsobom, ktorý nie je v súlade so skutočným procesom tvorby hodnôt a obchodnými činnosťami jednotlivých spoločností, je už nejaký čas zameraním daňových kontrol. Vydanie akčného plánu BEPS zo strany OECD prinieslo početné doplnenia pravidiel transferového oceňovania, ako aj zvýšené požiadavky na dodržiavanie transferových cien (napr. trojstupňová dokumentačná povinnosť pozostávajúca z vykazovania Country-by-Country report, Master-File a Local-File). Požiadavky na transparentnosť môžu byť pre daňovníkov náročné.

Náš skúsený tím pozostáva zo špecialistov na transferové oceňovanie, ktorí Vám pomôžu so všetkými aspektmi Vašich tuzemských a zahraničných povinností v oblasti transferového oceňovania. Zameriavame sa nie len na splnenie požiadaviek dokumentačnej povinnosti ale najmä na plánovanie a správne nastavenie transferových cien s ohľadom na tvorbu hodnoty. Zanalyzujeme súčasnú situáciu, prispôsobíme existujúce systémy transferového oceňovania alebo v úzkej súčinnosti s Vami odporučíme zmenu nastavenia transferových cien. Daňovo optimalizovaný systém transferového oceňovania môže byť navrhnutý tak, aby zohľadňoval podnikové parametre, znižoval riziko dvojitého zdanenia a predchádzal nákladným a časovo náročným diskusiám s daňovou správou. V prípade potreby vieme pomôcť aj pri obhajobe existujúcich vnútroskupinových mechanizmov a už nastaveného systému transferového oceňovania. Na tento účel spolupracujeme s našou medzinárodnou sieťou partnerských kancelárií, ktorá sa nám osvedčila a je vždy prínosom v mnohých úspešných spoločných projektoch.

Naše služby

 • Identifikácia rizík existujúceho transferového oceňovania
 • Aktualizácia existujúcich alebo nastavenie nových transakcií s ohľadom na transferové oceňovanie
 • Podpora pri vytvorení funkčnej a rizikovej analýzy a optimalizácia vnútroskupinových transakcií
 • Aktualizácia existujúcej alebo zostavenie novej transferovej dokumentácie
 • Vypracovanie analýzy porovnateľnosti (tzv. benchmark)
 • Podpora pri vypracovaní zmlúv v rámci skupiny o dodávkach tovarov a služieb, refakturácií nákladov a licenčných zmlúv atď.
 • Analýza vplyvov pri prenose funkcií podniku alebo časti podniku do zahraničia
 • Zastupovanie pri daňovej kontrole
 • Príprava a zastupovanie vo veci podania záväzných stanovísk a nezáväzných dopytov
 • Príprava a zastupovanie vo veci jednostranného, dvojstranného príp. viacstranného Odsúhlasenia metódy transferového oceňovania (tzv. APA – Advance Pricing Arrangements)
 • Riešenie cezhraničných daňových konfliktov, najmä v oblasti transferového oceňovania, zdaňovania ziskov stálych prevádzkarní, presun majetku alebo funkcií (v rámci reštrukturalizácie podnikov)
 • Podpora pri procedúrach vzájomných dohôd (tzv. MAP – Mutual Agreement Procedure) a arbitrážnych konaniach
 • Podpora pri špecifických vnútroskupinových transakciách (vrátane vnútroskupinového financovania, vysielania zamestnancov, a pod.)
 • Efektívna identifikácia rizík transferových cien a možností pre optimalizáciu
 • Transferpricing Quick Check – na rýchlu identifikáciu potenciálnych rizík súvisiacich s transferovými cenami
 • Poradenstvo v oblasti: DPH, colnej legislatívy a zahraničného obchodu v súvislosti s transferovými cenami

Downloads

Transfer Pricing

Download
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
Let´s get in touch!
Kontakt