We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Globálna minimálna daň 15 %

Globálna minimálna daň 15 %

Newsletter – 28.03.2024

Cieľom piliera II z poľa OECD je zabezpečiť minimálne zdanenie nadnárodných skupín na úrovni 15 %. Európska únia už koncom roka 2022 schválila Smernicu Rady (EÚ) 2022/2523 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii. Zákon o dorovnávacej dani, ktorá implementuje vyššie uvedenú smernicu, bol na Slovensku schválený koncom minulého roka. Prvé oznámenie ako aj daňové priznanie k dorovnávacej dani by sa mali podávať už za rok 2024.

Dotknuté skupiny podnikov by sa preto mali urýchlene zaoberať implementáciou globálnej minimálnej dane a najmä podrobnejšie preskúmať uplatniteľnosť príslušných výnimiek. Kľúčovou otázkou implementácie bude najmä správa a zber údajov potrebných na výpočet tejto dane.

Smernicou Rady (EÚ) 2022/2523 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii („smernica“) sa do práva Európskej únie prevzali odporúčania a modelové pravidlá OECD. Druhý pilier OECD zahŕňa pravidlá o minimálnom efektívnom zdanení najväčších nadnárodných skupín tzv. GloBE (The Global Anti-Base Erosion Rules). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa platila dohodnutá globálna minimálna sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 %.

Koho sa bude GloBE týkať?

Subjekty, na ktoré sa dorovnávacia daň vzťahuje sú spoločnosti v skupine, ktoré aspoň počas dvoch z posledných štyroch účtovných období dosiahli konsolidované výnosy vo výške najmenej 750 mil. EUR. Takéto spoločnosti budú povinné sledovať, či ich efektívna miera zdanenia dosahuje aspoň 15 %. Pokiaľ zdanenie nebude dosahovať úroveň 15 %, daňovník bude povinný uhradiť vzniknutý rozdiel vo forme dorovnávacej dane.

Aplikácia na Slovensku?

Ministerstvo financií SR sa aktuálne rozhodlo implementovať len dobrovoľné pravidlo kvalifikovanej vnútroštátnej dorovnávacej dani (QDMTT), a to s účinnosťou od 20241 (ďalej v texte už len ako „dorovnávacia daň“).

Ako sa počíta kvalifikovaná vnútroštátna dorovnávacia daň?

V prvom kroku bude potrebné identifikovať skupinu, následne jednotlivé subjekty v rámci danej skupiny, ako aj, či sa nemajú/nemôžu uplatniť výnimky, až následne sa pristúpi ku konkrétnemu výpočtu.

Výpočet dorovnávacej dane sa vykoná na úrovni jurisdikcie, t.z. ak na území SR pôsobí viac dcérskych spoločností, bude sa efektívna miera zdanenia počítať za všetky subjekty v krajine. Až následne sa dorovnávacia daň, vypočítaná na úrovni jurisdikcie, rozdelí  medzi jednotlivé dcérske spoločnosti proporcionálne na základe dosiahnutého zisku.

Výpočet dorovnávacej dani sa dá skrátene rozdeliť do nasledovných krokov:

 • identifikácia účtovného zisku;
 • úpravy účtovného zisku na kvalifikovaný príjem (t.z. korekcia o definované pripočítateľné a odpočítateľné položky vstupujúce do kalkulácie
 • kvalifikovaného príjmu pre účely dorovnávacej dane);
 • identifikácia splatnej dane;
 • úpravy splatnej dane na zahrnuté dane (t.z. korekcia o zvyšujúce a znižujúce položky, ktoré vstupujúce do kalkulácie zahrnutých daní pre
 • účely výpočtu dorovnávacej dane);
 • výpočet efektívnej sadzby dane pre účely výpočtu dorovnávacej dane;
 • určenie percentuálnej sadzby dorovnávacej dane;
 • určenie nadmerných ziskov;
 • výpočet dorovnávacej dane na úrovni jurisdikcie a
 • alokácia resp. výpočet dorovnávacej dane na úrovni subjektu.

Existujú výnimky z QDMTT?

Jednou z  výnimiek je napríklad tzv. de minimis pravidlo, ktoré sa môže uplatniť, ak priemerné oprávnené výnosy všetkých slovenských spoločností sú menej ako 10 mil. EUR a priemerný oprávnený príjem je menej ako 1 mil. EUR. V danom prípade sa môže dorovnávacia daň rovnať nule.

Druhou výnimkou je tzv. pravidlo safe harbour. V podstate ide o zjednodušený výpočet na základe údajov z Country-by-Country reportu. Po splnení podmienok daného výpočtu sa môže dorovnávacia daň tiež rovnať nule.

Za výnimku sa dá považovať aj vylúčenie príjmov na základe ekonomickej podstaty. Pre výpočet nadmerných ziskov, sa bude môcť zo zdaniteľných príjmov vylúčiť pomerná časť mzdových nákladov a účtovnej hodnoty hmotného majetku, ak daňovník vie preukázať na Slovensku adekvátne majetkové a personálne vybavenie.

Aké sú lehoty na vysporiadanie si povinnosti QDMTT?

V súvislosti s vypočítanou dorovnávacou daňou bude potrebné správcovi dane:

 • podať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávacej dane,
 • podať daňové priznanie a
 • daň uhradiť.

Lehota na všetky 3 vyššie uvedené povinnosti je do pätnástich mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ku ktorému sa vzťahuje. Prvý krát za rok 2024 bude platiť špeciálne pravidlo o prechodnom roku. Táto lehota je tak posunutá o ďalšie 3 mesiace, t.z. prvé povinnosti bude potrebné splniť do 30. júna 2026 za kalendárny rok 2024. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká bez ohľadu na to, či vzniká povinnosť dorovnávaciu daň aj platiť.

Oznamovaciu povinnosť si bude musieť splniť aspoň jedna dcérska spoločnosť na Slovensku (pokiaľ informácie oznámi aj za ostatné slovenské spoločnosti), resp. zahraničná materská spoločnosť. Za porušenie oznamovacej povinnosti hrozia sankcie.

Bližšie informácie o zavedení v Rakúsku nájdete v News našich rakúskych kolegov tu: https://www.leitnerleitner.com/news/pillar-ii-mindestbesteuerungsgesetz-in-begutachtung/

 

1 Konkrétne s účinnosťou od 31.12.2023.

autor