We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Draft amendment to the VAT Act and carbon duty regulation

Draft amendment to the VAT Act and carbon duty regulation

Newsletter – 27.11.2023

Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh novely zákona o DPH na pripomienkovanie. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú režimu DPH pri finančnom leasingu a zavedenia prenosu daňovej povinnosti pri dovoze. Nižšie sa môžete dočítať aj o ďalších navrhovaných zmenách v oblasti DPH. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2024 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa malých podnikov, kde sa navrhuje účinnosť až 1. januára 2025. Dôležité je spomenúť aj to, že Európska komisia plánuje zaviesť uhlíkové clo, ktoré bude mať spočiatku vplyv na výrobky s vysokou uhlíkovou náročnosťou dovážané z krajín mimo EÚ.

Podmienky registrácie pre DPH

Tuzemská zdaniteľná osoba sa stane registrovaným platiteľom DPH po dosiahnutí obratu, ktorá sa zvýši na 50.000 EUR a bude sa počítať za daný kalendárny rok (a nie za predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacov). Platitelia dane budú povinní zaregistrovať sa do 5 dní odo dňa, kedy im táto povinnosť vznikla. Daňový úrad následne vydá rozhodnutie o registrácii do 10 dní a bude povinný potvrdiť registráciu platiteľa DPH so všetkými právnymi účinkami ex tunc (t.j. odo dňa vzniku registrácie). Podmienky dobrovoľnej registrácie zostávajú nezmenené.

Zahraničná zdaniteľná osoba (bez sídla alebo prevádzkarne v SR) sa stane platiteľom DPH uskutočnením zdaniteľnej činnosti, ktorá je predmetom DPH v SR, s výnimkou niektorých dodávok stanovených zákonom. Povinnosť registrovať sa pre DPH vzniká bezodkladne odo dňa, kedy sa táto zahraničná osoba stala platiteľom DPH. Daňový úrad bude povinný zaregistrovať zahraničnú osobu a prideliť jej identifikačné číslo pre DPH bezodkladne hneď po prijatí žiadosti.

V súčasnosti platí, že ak zdaniteľná osoba požiada o oneskorenú registráciu pre DPH, je povinná podať osobitné daňové priznanie k DPH, v ktorom uvedie všetky transakcie za celé obdobie, kedy mala byť platiteľom DPH. Nové pravidlá však stanovujú povinnosť podávať mesačné daňové priznania k DPH a kontrolné výkazy za toto obdobie. Tieto zmeny zvýšia administratívnu záťaž a za oneskorenú registráciu k DPH sa budú ukladať aj vyššie pokuty.

Reverse-charge pri dovoze

V súčasnosti DPH pri dovoze vyberá colný úrad. Navrhuje sa však mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dovážaný tovar za nasledovných podmienok:

  • tovar sa prepúšťa do voľného obehu alebo sa povoľuje dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla;
  • platiteľ DPH má sídlo v SR a v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze má platné IČ DPH;
  • platiteľ DPH má status schváleného hospodárskeho subjektu (z ang. Advanced Economic Operator – AEO), a to typ AEOC s povolením pre zjednodušené colné postupy alebo kombinované povolenie AEOF;
  • tovar je použitý na ekonomickú činnosť.

Nové pravidlá prinesú výhodu pre cash flow, ak si zdaniteľná osoba dovoznú DPH v tom istom období aj odpočíta.

Finančný leasing ako dodanie tovaru

Navrhovaná novela zákona o DPH predstavuje implementáciu rozsudkov ESD v oblasti finančného leasingu. V prípade jej schválenia nastane zásadná zmena režimu DPH pri poskytovaní finančného leasingu. Odovzdanie predmetu leasingu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy bude považované za dodanie tovaru, ak využitie opcie kúpy predstavuje jedinú ekonomicky racionálnu voľbu pre nájomcu. DPH nebude odvádzaná v závislosti od dohodnutých platieb počas doby prenájmu, ale v celom rozsahu na začiatku nájmu. Pre viac informácií si pozrite Mailing z augusta 2023.

Ďalšie navrhované zmeny v oblasti DPH

  • Odpočet DPH z intra-komunitárneho nadobudnutia bez faktúry: Zdaniteľná osoba, ktorá nadobudne tovar z iného členského štátu EÚ, má právo na odpočet DPH na vstupe (a to v tom období, v ktorom vznikne daňová povinnosť), aj keď nemá faktúru od dodávateľa. V tomto prípade bude musieť zdaniteľná osoba preukázať právo na odpočet na základe iných relevantných dokladov, ktoré preukazujú nadobudnutie tovaru a výšku daňovej povinnosti, ktorú má vykázať.
  • Malé podniky: Implementácia osobitnej úpravy pre malé podniky s nízkym obratom. Cieľom tejto úpravy je zjednodušiť administratívne zaťaženie pre malé podniky (registrácia a uplatňovanie DPH až po prekročení určitého obratu) a zabezpečiť tým rovnaké zaobchádzanie s domácimi aj zahraničnými subjektami.
  • Zníženie limitu pri vystavovaní zjednodušených faktúr: V súčasnosti je možné vystaviť zjednodušenú faktúru za dodanie tovaru alebo služby v hodnote do výšky 1.000 EUR (bez DPH). Návrh novely zákona navrhuje túto hranicu znížiť na 400 EUR (bez DPH). Cieľom je boj proti daňovým únikom a zosúladenie s pravidlami EÚ.
  • Úprava miesta dodania služieb týkajúcich sa virtuálnych podujatí: Navrhujú sa zmeniť a doplniť pravidlá upravujúce miesto dodania služieb týkajúcich sa virtuálnych podujatí a zosúladiť ich s vývojom obchodnej praxe v digitálnom veku. V prípade virtuálneho podujatia (napr. poskytnutie práva zúčastniť sa na vzdelávacom podujatí online) poskytovaného pre zdaniteľnú osobu sa miesto dodania určí podľa základného pravidla pre B2B služby.
  • Zmeny sadzieb DPH: Ministerstvo financií SR navrhlo zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 % na 22 %. Navrhuje sa tiež zrušiť väčšina znížených sadzieb DPH (napr. na potraviny, rekreáciu, šport, tlač, ubytovacie služby a pod.) Tento návrh však ešte neschválil novozvolený parlament a bude sa ním zaoberať neskôr v tomto roku.

Uhlíkové clo (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM)

Nové pravidlá budú mať vplyv na tovary a služby s vysokou uhlíkovou náročnosťou dovážané z tretích krajín. Ide konkrétne o tovary v odvetviach cementu, elektriny, hnojív, hliníka, železa, ocele a vodíka. Po zavedení CBAM plánuje Európska komisia do roku 2030 rozšíriť rozsah na všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahuje obchodovanie s emisiami v EÚ.

Počas prechodnej fázy (1. október 2023 až 31. december 2025) sa na dotknuté spoločnosti vzťahuje len povinnosť podávať správy. Dovozcovia z EÚ sú povinní vypracovať štvrťročnú správu CBAM s informáciami o dovezenom množstve tovaru, ako aj o všetkých uhlíkových daniach skutočne zaplatených v krajinách výroby. Od 1. januára 2026 budú môcť tovar podliehajúci CBAM dovážať len registrované spoločnosti. Colné orgány budú povinné monitorovať tento pohyb tovarov CBAM a odmietnuť dovoz, ak ho uskutočnia neregistrované spoločnosti.
Dovozcovia, na ktorých sa bude registrácia vzťahovať, sa môžu registrovať od 1. januára 2025.

autor


Let´s get in touch!
Kontakt