We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Poznáte svojho obchodného partnera?

Poznáte svojho obchodného partnera?

Newsletter – 28.03.2024

Ak uhrádzate platby za služby, úroky, licenčné poplatky resp. dividendy do zahraničia a nie ste schopný preukázať príjemcu príjmu, hrozí Vám uplatnenie zrážkovej dane vo výške 35 %. Viete ako konečného príjemcu preukázať a aké podklady od Vás bude daňový úrad vyžadovať? Za nesprávne odvedenú daň ručí spoločnosť vyplácajúca príjem. Viac sa dozviete v našich nových News.

V roku 2018 bol zavedený pojem konečný príjemca príjmu do slovenského zákona o dani z príjmov s cieľom zamedziť obchádzaniu dane. Ak uhrádzate platby za služby, úroky, licenčné poplatky resp. dividendy do zahraničia mali by ste poznať svojho obchodného partnera ešte pred výplatou týchto príjmov.

V prípade uplatnenia zrážkovej dane je za vybratie dane zodpovedný daňovník, ktorý príjem vypláca. Preto je práve spoločnosť vyplácajúca príjem zodpovedná za preukázanie konečného príjemcu príjmu. Ak príjemcu poznať nebude, a najmä nebude vedieť skutočnosti o príjemcovi preukázať, mala by odviesť 35 % zrážkovú daň.

Daňová rezidencia prijímateľa

V prvom rade je potrebné vedieť preukázať daňovú rezidenciu prijímateľa príjmu, a to potvrdením o daňovej rezidencii. 35 % zrážková daň totiž hrozí aj v prípade daňovníka z nespolupracujúceho štátu.

Konečný príjemca príjmu

Súčasne je potrebné vedieť preukázať konečného príjemcu príjmu.Rozhodujúci je stav pred úhradou. Bez dokladov preukazujúcich konečného príjemcu platbu realizovať neodporúčame.

FRSR v auguste 2023 zverejnila novú Informáciu k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu, ktorá stanovuje požiadavky na minimálnu dokumentáciu, ktorú správca dane očakáva v súvislosti s preukazovaním osoby konečného príjemcu príjmu.

Odporúčaný rozsah dokumentácie, ktorou má daňovník preukazovať skutočného príjemcu, sa rozlišuje v závislosti od miery rizikovosti jednotlivých prípadov. Informácia obsahuje celý rad príkladov indikátorov rizikovosti týkajúcich sa osoby príjemcu zdaniteľného príjmu, resp. samotného zdaniteľného príjmu, na základe ktorých možno posúdiť, či ide o nízko rizikový, mierne rizikový alebo vysoko rizikový prípad.

(1) Nízko rizikový prípad

Pri nízko rizikových prípadoch postačuje konečným príjemcom podpísané čestné vyhlásenie alebo iný vierohodný spôsob preukázania transakcie.

(2) Mierne rizikový prípad

V prípade mierne rizikových prípadov by malo byť čestné vyhlásenie doplnené aj dotazníkom vyplneným konečným príjemcom príjmu podporeným verejne dostupnými informáciami ako sú napr. účtovné závierky či výročné správy.

(3) Rizikový prípad

V prípade rizikových prípadov potrebuje daňovník pri preukazovaní konečného príjemcu príjmu okrem čestného vyhlásenia a dotazníka aj ďalšiu podpornú dokumentáciu.

Vzory čestného vyhlásenia, dotazníka ako aj príklady ďalších podporných dokumentov sú súčasťou novo zverejnenej informácie.

Naďalej platí, že platiteľ dane nepredkladá správcovi dane dokumenty preukazujúce osobu konečného príjemcu príjmu automaticky, ale len na základe výzvy správcu dane v rámci daňovej kontroly.

Trhová cena

V neposlednom rade by sme chceli upozorniť aj na dodržanie transferových cien v prípade transakcií so spriaznenými osobami. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia chránia len tú časť príjmu, ktorá je trhová. Ak nezávislý trhový princíp nebude dodržaný, hrozí na rozdiel dvojité zdanenie. Preto v prípade úrokov, licenčných poplatkov ako aj služieb odporúčame mať pripravenú analýzu porovnateľnosti a to aj v prípadoch, ak hranica 10 miliónov EUR1 nebola dosiahnutá.

Fazit

Tak pre účely DPH aj pre účely priamych daní sa poznanie obchodného partnera stáva stále viac a viac dôležitou súčasťou bežnej compliance praxe. Za vybratie dane ručí platiteľ dane a to vrátane pokút. Cieľom každého podnikateľského subjektu by preto mala byť snaha o elimináciu rizika z nesprávne odvedenej zrážkovej dane. Okrem pravidelného overovania zoznamov a tzv. health checku dodávateľovodporúčame mať splnené preukázanie príjemcu príjmu aj potvrdením o daňovej rezidencii a konečného príjemcu ku každej platbe. 35 % zrážková daň vrátane pokút, aktuálne viac ako 12 % p.a. vie byť významná suma, najmä ak vezmete do úvahy, že medzinárodné transakcie vedia byť kontrolované až 10 rokov.

 

 

10 miliónov EUR je hranica, kedy je potrebné zostavovať úplnú dokumentáciu k transferovým cenám vrátane povinnej analýzy porovnateľnosti.

autor


Let´s get in touch!
Kontakt