We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Leasing – významné zmeny v oblasti DPH

Leasing – významné zmeny v oblasti DPH

Newsletter – 14.09.2023

Vážení klienti a partneri,

slovenská finančná správa v nadväznosti na závery Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“) mení prístup k  leasingu v oblasti DPH aj v SR. Konkrétne ide o posudzovanie rôznych platieb pri predčasnom ukončení a k posudzovaniu spätného leasingu. Okrem uvedených zmien, ktoré si nevyžadovali legislatívnu úpravu, Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely Zákona o DPH, ktorou má dôjsť k zmene DPH režimu pri finančnom leasingu.

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.

Sme tu pre Vás

 

Platby pri predčasnom ukončení nájomných zmlúv

Rôzne druhy platieb ako pokuty, náhrady škody, úroky z omeškania doteraz nepodliehali DPH.  V zmysle európskej legislatívy má však väčšina takýchto platieb vstupovať do základu dane pre účely DPH a podliehať DPH, a to bez ohľadu na ich formálne označenie. Na druhej strane platby ako úroky z omeškania alebo náhrada za poškodenie tovaru za určitých okolností nemusia  podliehať DPH.

V SR sa má nový prístup aplikovať už po 31.3.2023. Legislatívna úprava nie je pritom potrebná.

Súčasne by sme chceli upozorniť na možnosť opravy základu dane, ak odberateľ nezaplatil za dodanie a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. V takom prípade existuje možnosť znížiť odvedenú DPH na výstupe, čím sa čiastočne eliminuje strata z neuhradenej pohľadávky. Aj v tejto oblasti nastala od 1.1.2023 zmena.

Spätný leasing

Na Slovensku sa pri spätnom leasingu postupuje tak, že najskôr dôjde k dodaniu tovaru nájomcom pre leasingovú spoločnosť s uplatnením DPH. Následný prenájom je považovaný v závislosti od dohodnutých zmluvných podmienok za dodanie tovaru alebo dodanie služby.

ESD dospel k názoru, že spätný leasing predstavuje finančnú transakciu, ktorej účelom je zvýšiť likvidné prostriedky nájomcu. Finančná transakcia je oslobodená od DPH, čo má za následok krátenie odpočtu DPH z došlých faktúr.

Slovenská finančná správa akceptuje uvedené závery ESD, pričom zmena výkladu sa začne uplatňovať na zmluvy uzatvorené po 31.12.2023. Ani v tomto prípade nie je potrebnú úprava zákona.

Finančný leasing ako dodanie tovaru

Navrhovaná novela zákona o DPH predstavuje implementáciu rozsudkov ESD v oblasti finančného leasingu. V prípade jej schválenia nastane zásadná zmena režimu DPH pri poskytovaní finančného leasingu. Odovzdanie predmetu leasingu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy bude považované za dodanie tovaru, ak využitie opcie kúpy predstavuje jedinú ekonomicky racionálnu voľbu pre nájomcu. DPH nebude odvádzaná v závislosti od dohodnutých platieb počas doby prenájmu, ale v celom rozsahu na začiatku nájmu. Účinnosť novely sa navrhuje od 1.7.2024.

Uvedené zmeny nie je možné zovšeobecniť. Odporúčame individuálne posúdenie konkrétnych zmlúv a dohodnutých zmluvných podmienok.

autor


Let´s get in touch!
Kontakt