We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > mailingLeitner Slovakia January 2023

mailingLeitner Slovakia January 2023

Newsletter – 13.02.2023

Vážení klienti a partneri,

V tomto vydaní mailingLeitner Slovakia sme si pre Vás pripravili krátky prehľad vybraných noviniek z oblastí daní a elektronickej komunikácie.

 • Novela zákona o DPH a zákona o správe daní
 • Zmeny v plánovanom testovaní a zavedení e-faktúry
 • Novela zákona o e-Governmente

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícií.

Sme tu pre Vás,

Anna Fábryová & Martin Jakubec

 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Zo schválenej novely zákona o DPH vyberáme nasledovné zmeny účinné od 2023:

 • Zmeny týkajúce sa povinnosti registrácie: Zdaniteľné osoby usadené a registrované pre DPH na Slovensku, ktoré dosahujú zákonom stanovený obrat výlučne z dodaní oslobodených od dane v oblasti prenájmu nehnuteľností, poistenia alebo finančných služieb, už nie sú povinné sa registrovať a existujúcu registráciu môžu zrušiť.
 • Zmeny súvisiace s opravou DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach: Odberatelia budú povinní opraviť pôvodne odpočítanú DPH na vstupe, ak ich záväzok je viac ako 100 dní po lehote splatnosti. Dodávatelia budú môcť opraviť DPH, ak neuhradené pohľadávky sú po splatnosti viac ako 150 dní. Zjednodušený postup sa zavádza pre pohľadávky do výšky 1 000 €. Odporúčame sledovať splatnosť pohľadávok a aktualizovať interné kontrolné systémy.
 • Znížená sadzba DPH vo výške 10 %: sa bude vzťahovať na lanovky a lyžiarske vleky, ďalej na vstup do športových zariadení/plaveckých bazénov a na reštauračné a stravovacie služby. Avšak uplatňovanietejto zníženej sadzby platí len v období od 1. januára do 31. marca 2023.
 • Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb: Ak sa v priebehu štvrťroku uskutoční viac než 25 cezhraničných platieb rovnakému príjemcovi, poskytovateľ je povinný viesť evidenciu cezhraničných platieb a štvrťročne predkladať správu Finančnému riaditeľstvu SR. Tieto ustanovenia budú účinné od 1. januára 2023.

 

Novela zákona o správe daní

Parlament ďalej schválil aj novelu zákona o správe daní. Niektoré ustanovenia sú účinné od 1. januára 2023, iné od 1. januára 2024.

 • Tzv. “druhá šanca” pri dodržiavaní Daňového poriadku: Pred uložením pokuty za prvé porušenie Daňového poriadku, daňový úrad vyzve daňovníka, aby si splnil svoje povinnosti (účinnosť od 1. januára 2024).
 • Kratšia lehota na uloženie úrokov z omeškania: Daňový úrad bude povinný vyrubiť úrok z omeškania do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok zaplatený (účinnosť od 1. januára 2024).
 • Nové ustanovenie týkajúce sa účinnej ľútosti: Na účely zániku trestnosti daňových trestných činov podľa Trestného zákona možno daň vyrubiť a zaplatiť aj po uplynutí lehoty na zánik práva vyrubiť daň (účinnosť od 1. januára 2023).

 

E-faktúra

 • Plánované testovanie a spustenie sa posúva: Od 1. januára 2023 bude systém e-faktúry používať Ministerstvo financií a jeho dodávatelia. Od apríla 2023 by sa doň mali zapojiť aj ostatné rozpočtové organizácie Ministerstva financií vrátane Finančného riaditeľstva. Zapojenie ďalších orgánov štátnej a verejnej správy sa plánuje od 3. štvrťroka 2023. Spustenie systému e-faktúr pre transakcie B2B sa tiež pravdepodobne posunie.

 

Novela zákona o e-Governmente

Parlament schválil aj novelu zákona o e-Governmente. Novela prináša zmeny v elektronických službách, zavádza sa zjednodušenie elektronickej komunikácie medzi občanmi a štátom, ako aj odstraňovanie zbytočných komplikovaných procesov, ktoré zaťažovali občanov. Týkajú sa nasledovných štyroch oblastí:

 • elektronické poštové schránky – jasnejšie pravidlá pri zriaďovaní a rušení elektronických schránok
 • autentifikácia – prístupy na webové stránky štátnych inštitúcií z mobilných zariadení, zavedenie nových spôsobov autentifikácie
 • zaručená konverzia – zjednodušenie pravidiel vytvorením elektronických úradných dokumentov
 • integrované servisné miesta – budú zrušené, avšak služby budú aj naďalej dostupné na pobočkách Slovenskej pošty

Táto novela je účinná od 1. novembra 2022.

autor

 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director

Let´s get in touch!
Kontakt