We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > mailingLeitner Slovakia – November 2022

mailingLeitner Slovakia – November 2022

Newsletter – 02.12.2022

Vážení klienti a partneri,

Čas medzi Vianocami a #GivingTuesday, ktorý tento rok pripadol na
29. november, je obdobím štedrosti, dávania a dobrovoľníctva.

Giving Tuesday vytvára príležitosť aj pre firemné dobrovoľníctvo a darovanie pre charitatívne účely. Mnohé spoločensky zodpovedne podnikajúce firmy sa dobrovoľne angažujú v rámci komunít, často formou finančných alebo materiálnych darov. Inšpiráciu na dobré skutky, ktoré môžete urobiť aj po Giving Tuesday nájdete tu: https://www.givingtuesday.sk/

O daňových dopadoch darovania ako aj ďalších daňovo optimálnych možnostiach angažovania sa v oblasti charity a spoločensky zodpovedného podnikania sa dočítate v tomto mailingu.

Sme tu pre Vás,

Anna Fábryová

 

Firemné dobrovoľníctvo a dary pre charitatívne účely z pohľadu daní

Finančné dary

Z pohľadu zákona o dani z príjmov nie je možné finančné dary poskytnuté na charitatívnu pomoc priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, napr. občianskeho združenia, uznať za daňový výdavok. Poskytnutie finančného daru však umožní spoločnosti rozhodnúť o použití 2% z dane pre konkrétny subjekt z neziskového sektora. Bez poskytnutia daru vie spoločnosť poukázať aj naďalej 1 % z dane.

Materiálne dary

Za daňové výdavky možno považovať len výdavky vynaložené daňovníkom formou darov poskytnutých na účel materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Takisto sa za daňový výdavok považuje aj darovanie potravín Potravinovej banke Slovenska alebo taxatívne určenému okruhu osôb nezaložených / nezriadených na podnikanie, pričom daňovník musí vedieť dostatočne preukázať, že na základe zmluvy uzatvorenej napr. s občianskym združením, bezodplatne odovzdal zásoby potravín.

Takisto z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, pri bezodplatnom dodaní tovaru alebo služby, zákon ukladá platiteľovi dane povinnosť priznať a odviesť daň, ak pri kúpe tohto tovaru alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň čiastočne alebo úplne odpočítaná.

Podobne ako pri dani z príjmu, platiteľ nemusí odviesť daň z pridanej hodnoty pri bezodplatnom dodaní tovaru formou daru poskytnutého na základe písomnej darovacej zmluvy uzatvorenej medzi platiteľom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na účel vývozu tovaru mimo územia Európskej únie ako súčasť humanitárnej činnosti a dobročinnej činnosti, ako aj pri darovaní potravín Potravinovej banke Slovenska s jednotkovou cenou darovaného kusu tovaru do 17 eur.

Dajte veciam druhú šancu a darujte daňovo odpísaný majetok

Máte v spoločnosti použitú ale funkčnú kancelársku techniku, nábytok alebo počítače? Aj tieto vedia nájsť svoje ďalšie využitie a navyše darovanie predstavuje ekologický spôsob vyradenia majetku pre spoločnosť. Darovaním daňovo odpísaného majetku naviac spoločnostiam nevznikajú žiadne dodatočné daňové povinnosti.

Poukázanie 2 % resp. 3 % dane

Poskytovanie darov má previazanie aj na poukázanie 2 % z dane na rozdiel od 1 % z dane, ktoré môžu štandardne poukázať všetci daňovníci. Poukázať 2 % z dane je podmienené darovaním finančných prostriedkov najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane a to daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Uvedená podmienka však zohľadňuje len finančné dary, ostatné dary na humanitárne účely neumožňujú alokáciu zaplateného podielu dane neziskovým subjektom vo vyššej výške. Organizácia, ktorej poskytnete finančný dar, nemusí byť zhodná s organizáciou, ktorej následne poukazujete 2 % z dane.

Spoločnosť môže motivovať aj svojich zamestnancov, aby vykonávali dobrovoľnícku činnosť. Ak budú dobrovoľnícku činnosť vykonávať najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predložia o tom písomné potvrdenie, budú ako fyzické osoby oprávnení darovať 3 % z dane namiesto štandardných 2 %.

„Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane“ tu: https://rozhodni.sk/.

Charitatívna reklama

Tretí sektor je možné podporiť aj prostredníctvom tzv. charitatívnej reklamy. Z dôvodu podpory financovania neziskového sektoru sú od dane z príjmov oslobodené príjmy z charitatívnej reklamy do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie v prípade vybraných právnych foriem neziskových organizácií (ob-čianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia posky-tujúca všeobecne prospešné služby) za zákonom stanovených podmienok, pričom u objednávateľa reklamy ide o daňový výdavok po zaplatení.

Duálne vzdelávanie

Ďalším spôsobom, akým môže aj Vaša spoločnosť prispieť k spoločenskej zod-povednosti je zapojenie sa do duálneho systému odborného vzdelávania, ktorého cieľom je spojiť zamestnávateľov so strednými odbornými školami a spoločne tak vyškoliť svojich budúcich zamestnancov. Prepojenie odborného vzdelávania a trhu práce prináša synergický efekt, kedy sa školský vzdelávací program prispôsobí požiadavkám zamestnávateľov. Ak sa zamestnávateľ roz-hodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, môže využiť daňový stimul viazaný na počet žiakov a rozsah učebnej zmluvy uzavretej medzi žiakom a zamestnávateľom vo výške 3 200 resp. 1 600 eur na žiaka. Takisto hmotné a finančné zabezpečenie samotných žiakov predstavuje pre spoločnosť daňový výdavok, ak sú financované z prostriedkov zamestnávateľa. Zamestnávatelia majú možnosť požiadať o príspevky na zabezpečenie praktického vyučovania. Výška príspevku sa poskytuje na školský rok a je 700 eur na žiaka (u veľkých zamestnávateľov) a 1 000 eur na žiaka (u malých a stredných zamestnávateľov).

Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete tu: http://dualnysystem.sk/

Sme presvedčení, že robiť dobré skutky v rámci podnikania nie je vecou mar-ketingu, ale je to spoločensky nevyhnutné a malo by byť súčasťou každej firemnej stratégie.

Momentálne sa na spoločnosti nevzťahuje povinnosť vykazovania ESG (Envi-ronmental, social, and corporate governance) a údajov o udržateľnosti s vý-nimkou subjektov verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami. Spoloč-nosti si však už teraz môžu dobrovoľne nastaviť svoju ESG stratégiu ako aj samotné vykazovanie údajov o udržateľnosti, a deklarovať tak svoju spolo-čenskú zodpovednosť vo vzťahu nielen k svojim investorom, ale aj zákazní-kom, zamestnancom, voči planéte a komunitám.

autor

  • Anna Fábryová
    Daňový poradca | Partner | Shareholder

Let´s get in touch!
Kontakt